Teknik och naturvetenskap i förskolan

Att arbeta utforskande Områdets innehåll och egna reflektioner Barn utforskar hela tiden sin omvärld och söker mening och förklaringar till hur saker hänger ihop. Elfström et al. jämför detta med de observationer, hypotesformuleringar, och experiment som naturvetenskapliga forskare gör (2008, s.20). Skillnaderna är främst att forskaren har en mycket större teoretisk kunskap och samlar empirisk…Read more Teknik och naturvetenskap i förskolan

Reflektion efter andra VFU-perioden

Hur väljer jag innehåll i verksamheten? Innehållet väljer jag med flera utgångspunkter eller ingångsvärden. Den första är förstås läroplanen, den är väldigt bred men samtidigt tydligt formulerad vilket ger stora möjligheter att välja aktiviteter utifrån mitt eget omdöme samtidigt som jag får ledning och struktur för vilka delar som ska ingå. Den andra är min…Read more Reflektion efter andra VFU-perioden

Tema – Berätta och beskriva

  Mitt tema/projekt under den verksamhetsförlagda utbildningen handlar om att berätta och beskriva. Att öva sig i berättande och höra och reflektera över andras berättelser. Huvudsyftet hämtat ur Lpfö 98/10. Jag har markerat några ord för att snäva in vad vi försökte göra. Jag har genomfört ett tiotal organiserade aktiviteter eller tillfällen på detta tema. Alla kommer…Read more Tema – Berätta och beskriva

Specialpedagogisk verksamhet

När skolan under 60-talet blev “en skola för alla” blev behovet av specialpedagogik och särskiljande lösningar uppenbart. Uppdelningen i olika specialklasser var dock inte önskvärd ur ett socialt perspektiv och dessutom dyr och förhållandevis verkningslös. Därför började man betona att eleverna i behov av extra stöd och specialpedagogiken skulle integreras i den vanliga undervisningen. (Asp-Onsjö,…Read more Specialpedagogisk verksamhet

Flerspråkighet

Förstaspråk är det språk som en människa lär sig först, även kallat modersmål. Många lär sig dock två (eller fler) språk samtidigt, till exempel om familjemedlemmar har olika språk. Båda språken kan då betraktas som ett förstaspråk (Wagner, Strömqvist & Uppstad, 2010, s.15). Normalt sett utvecklas dock något av förstaspråken fortare än de andra eftersom…Read more Flerspråkighet

Språk och lärande i förskolan

Det engelska termen literacy används för att beskriva användandet av skriftspråkliga uttrycksformer. Verksamheter där läsande och skrivande på något sätt ingår kallas därför literacypraktiker (Liberg & Säljö, 2014, s.360). Att lära sig delta i och bidra till vidareutvecklingen av lieracypraktiker är en demokratisk rättighet och en förutsättning för att fullgöra sina skyldigheter som aktiv medborgare…Read more Språk och lärande i förskolan

Mollys förskola

Mollys farm – glädje, rörelse & kultur

Världens bästa och roligaste förskola “Världens bästa och roligaste förskola” står det på hemsidan för förskolan Mollys farm. Det säger också något om förskolans verksamhet. Inte så att personalen på Mollys verkligen på något mätbart sätt tycker att det är världens bästa förskola, hur skulle de kunna veta det? Men tanken är att barnen som…Read more Mollys farm – glädje, rörelse & kultur

Lite tankar om förskolans roll och metod (Självreflektion)

Här är några tankar om förskolans, pedagogens och barnens roll som flyger omkring i mitt huvud. Det finns många fler, men det här är några jag kan fånga på papper och förhoppningsvis beskriva på ett för andra begripligt sätt i nuläget. Förskolan fokuserar på utveckling och lärande, snarare än fostran. I den mån fostran fortfarande…Read more Lite tankar om förskolans roll och metod (Självreflektion)

Förskolan idag och förskolans historiska utveckling

I dagens samhälle riktas många krav och förväntningar mot förskolan och förskolläraren. Som jag ser det finns det två huvudgrenar av uppdraget för svensk förskola. Den första huvudgrenen kan sammanfattas i att erbjuda föräldrar ett stöd som innebär ökade möjligheter till förvärvsarbetande. Detta uppdrag formuleras till exempel i Barnkonventionens artikel 18: Konventionsstaterna skall vidta alla…Read more Förskolan idag och förskolans historiska utveckling

Att visualisera en god lärmiljö

Gruppuppgift, Examinationsuppgift 4, 22 oktober 2014 Uppgiften går ut på att visualisera en lärmiljö kopplat till ett begrepp i förskolan och skriftligt reflektera kring arbetsprocessen. Vårt begrepp är hållbar utveckling. Vad är hållbar utveckling? “Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa deras behov” (Bruntlandkommissionen,…Read more Att visualisera en god lärmiljö