”De är bara lite upptagna” – Hur, när och varför tycker barnen att vuxna ska involvera sig i leken i förskolan?

Det här är mitt examensarbete på förskollärarutbildningen. Som vetenskaplig artikel lämnar den en del att önska, kanske främst på grund av min bristande erfarenhet av att i vetenskapligt syfte intervjua barn och tolka deras utsagor. Jag tycker trots det att det är en intressant och läsvärd text. Det är förmodligen också en text som är…Read more ”De är bara lite upptagna” – Hur, när och varför tycker barnen att vuxna ska involvera sig i leken i förskolan?

Dokumentation och utvärdering i förskolan – utrymme för både det objektiva och det subjektiva?

Jag kommer här göra en kort jämförelse mellan två metoder för dokumentation och utvärdering i förskolan – ECERS (The Early Childhood Environment Rating Scale), och pedagogisk dokumentation. Eidevald ser den tydligaste skillnaden mellan olika forskningsmiljöer i pedagogik just mellan fokus på å ena sidan pedagogisk dokumentation och å andra sidan arbetssätt som ECERS vilka ”mäter…Read more Dokumentation och utvärdering i förskolan – utrymme för både det objektiva och det subjektiva?

Jakten på det kompetenta barnet – en kritisk analys av pedagogisk dokumentation i praktiken

Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelsson vill med sin artikel Jakten på det kompetenta barnet undersöka vad dokumentation i förskolan fokuserar på och hur kommunikationen mellan barn och pedagoger ser ut under dokumentationen (2012). De konstaterar att traditionen av att observera och dokumentera för att förstå barn och förbättra verksamheten har lång tradition inom förskolan,…Read more Jakten på det kompetenta barnet – en kritisk analys av pedagogisk dokumentation i praktiken

Specialpedagogiska insatser utifrån att arbeta som förskollärare – vad? varför? och hur?

Enligt både barnkonventionen och skollagen och så ska barnets bästa vara utgångspunkten för verksamheten (Skolverket, 2013, s.13). Det är en viktig distinktion att det är ”barnets” i singular och inte ”barnens” i plural. Ur den vinkeln innebär specialpedagogik inte något annat än att följa barnkonventionen och verkligen ta fasta på att varje barn är unikt.…Read more Specialpedagogiska insatser utifrån att arbeta som förskollärare – vad? varför? och hur?